ชื่อ - นามสกุล :นายกิตติศักดิ์ พันนา
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายกิจการนักศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :